tr
Yük Hizmetleri

Konteyner

Konteyner yükleme/boşaltma hizmetleri

Konteyner yüklemek veya boşlatmak amacıyla Bandırma limanına gelen gemilere dolu ve boş konteynerlerin iskeleden, terminal sahasından CFS veya nakliye aracı üstünden alınarak rıhtımda gemiye yüklenmesi hizmeti “Yükleme”, gemide bulunan dolu ve boş konteynerleri direk nakliye aracı üstüne terminal sahasına, CFS istasyonuna alınmaları “Boşaltma” hizmetidir.
Konteyner shifting hizmeti

Bir gemideki dolu ve\veya boş konteynerlerin bu geminin diğer bir ambarına, güvertesine veya bir güverteden diğer güverteye aktarılması “Gemi İçi Shifting”, gemiden rıhtıma ve bilahare tekrar gemiye yüklenmesi “Gemi-Kara-Gemi Shifting” hizmetidir.

LASHING-UNLASHING hizmeti

Gemiye yüklenen konteynerlerin gemi kaptanı isteği doğrultusunda bar, bridge, rod bağlanarak sağlamlaştırılması “lashing” veya bunun tersine çözülmesi “unlashing” hizmeti olarak tanımlanmaktadır. Twistlock çözme işlemi her ne kadar lashing hizmetleri içinde mütaala edilirse bile nitelikleri belli lashing olduğundan ayrıca ücretlendirilmesi liman yetkisindedir.

Konteyner gemisi ambar kapaklarının açılıp kapanması

Konteyner gemilerinde herhangi bir anlaşma olmadığı taktirde ambar kapakları liman tarafından açılır (kapaklar müsait donanıma haiz ise), rıhtıma alınır ve bilahare rıhtımdan alınarak tekrar kapatılır. Bu hizmet ambar kapağı başına ücretlendirilir.

Konteynerlerin kara vasıtalarından/vasıtalarına yüklenmesi ve boşaltılması

Feribot ve ro-ro tipi gemilere verilen kara vasıtaları ile konteyner yükleme/boşaltma hizmetlerinde, limanın terminal nakliye araçları kullanılarak yapılan yükleme/boşaltma hizmetleri normal yükleme/boşaltma hizmetleri (liman vinci ile yapılıyormuş gibi) olarak işlem görür. Liman nakliye araçları kullanılmadan direkt vasıta ile gemiye yüklenecek veya gemiden boşaltılacak konteyner hizmetleri, kara vasıtası yükleme boşaltma tarifesi kapsamında değerlendirilir.

Konteyner içi doldurma ve boşaltma

Limana gelen konteynerlerin, eşya sahibinin veya gümrük idaresinin talebi üzerine, CFS istasyonuna alınarak içlerinin boşaltılması, emtianın eşya sahibine teslimi veya ambara stok edilmesi, bunun tersi olan ihraç etmek amacıyla liman ambar sahasına alınan emtianın konteyner içine istiflenerek kapakların kapatılması hizmetini ifade eder.

Konteynerlerin içlerinin doldurulduktan sonra mühürlenmesi iş sahibi ve/veya acentesi yetki ve sorumluluğundadır. Mühürsüz dolu konteynerler işletme tarafından dolu istife kaldırılmaz ve işletme bu konuda her hangi bir sorumluluk yüklenmez.

Limanda içi boşlatılacak veya içi doldurulacak konteynerler için gerekli ekipman ve posta liman işletmesi tarafından verilecek olup iç yükleme ve boşaltma ücretleri içinde mütalaa edilecektir. Yani aksi bir hüküm bulunmadıkça konteyner iç yükleme ve boşaltmada kullanılan ekipmanlar için ilave ücret tahakkuk etmeyecektir.

Konteyner içi lashing hizmeti işçiliğinin liman işletmesi tarafından yapılıp yapılmaması işletme yetkisi dahilinde olup, lashing malzemesi iş sahibince temin edilir. Malzemenin işletme tarafından temini istenir ise ayrıca malzeme ücreti talep sahibine rücu edilir. İşletme lashing sonrası sertifika vermeyecektir.

İç dolum ya da iç boşaltma talebi yapılmış konteynerlerin standart kurallara göre yüklenmesi/boşaltılması esastır. Yüklenecek veya boşaltılacak emtianın standart dışı paletlenmiş, kasalanmış, istif yapılmış, lashing yapılmış vs. olması halinde emtiaya gelebilecek olan hasarlardan dolayı Liman işletmesi sorumlu tutulamaz.

Liman işletmesi, iç dolum/iç boşaltma taleplerini uygun görmediği hallerde yerine getirmek zorunda değildir.

Konteyner içi süpürülmesi

Liman sahasında iç dolum yapılacak olan ve limana boş olarak gelmiş konteynerlerin iç temizliği acente tarafından kontrol edilecek, talep halinde ücreti mukabili karşılığında konteyner iç süpürmesi yapılacaktır.
Liman sahasında iç boşaltma yapılan tüm konteynerlere süpürme yapılır ve ücreti ilgili acenteye fatura edilir.

Konteynerin tamiri

Limana hasarlı olarak gelen konteynerlerin tamirleri liman işletmesi imkanları dahilinde limanın belirleyeceği ücretler mukabilinde yapılır. Ancak liman yapılan bu tamirler için uluslararası kurallara uygunluk sertifikası vermeye zorunlu değildir. Diğer taraftan liman hasarlı konteynerlerin tamiri için 3. şahıslara müsaade etmez. Ancak, konteyner saha dışarısına çıkarılarak tamir ettirilebilir.

Reefer konteynerlere elektrik verilmesi

Liman sahasında bulunan ve dışarıdan enerjiye ihtiyaç duyan konteynerlere elektrik liman işletmesince ücreti karşılığında verilir. Liman işletmesi yeterli enerjiyi verecek tesisleri bu iş için hazır tutar. İş sahibi veya konteyner sahibinin talebi üzerine bu enerjiyi vermek zorundadır.

Transit konteynerler (TRANSHIPMENT)

Gemi ile gelip Bandırma limanından başka bir limana, Gümrük Kanunu’na göre transit rejimine tabi olarak alıcının antreposuna transfer edilen ve ilgili belgelerinde transit durumu belirtilen konteynerler “Transit Konteyner” sayılır.

Bu hususta acente tarafından gemi ile gelecek veya gidecek tüm transit sayılan konteynerler liman sahasına indirilmeden önce liman işletmesine bildirilecek olup, ilgili konteynerler için yapılacak transit tarife uygulamaları, ancak manifesto ve/veya konşimento üzerinde bilgi verilenler için geçerli olacaktır.

Tehlikeli eşya yüklü konteynerler

Tehlikeli madde sınıfına giren yüklerin taşındığı konteynerlerin limana girişi Liman Başkanlığı’nın ve ilgili kamu kuruluşlarının uygun görüşü ve onayları alındıktan sonra işletme tarafından da onaylanacaktır.

IMDG CODE – 1 – ve IMDG CODE – 7 – muhteviyatına sahip yüklerin taşındığı konteynerler işletme rıhtım ve sahalarına kabul edilmez, saklanamaz, stoklanamaz, gemilerden indirilmez veya gemilere yüklenmek üzere supalanda dahi olsa işletme tarafından elleçlenemez.

İşletme, tehlikeli eşyanın sınıflarının belirlenmesine yardımcı olacak her türlü belgeyi iş sahibinden istemeye yetkilidir.
Tehlikeli eşya yüklü konteynerler özel sahalarda depolanmaktadır. Do¬layısıyla gemi ve kara yolu ile gelen IMDG klaslı içi doldurulmuş konteynerler direkt bu sahalara yönlendirilir ve işletme gerekli tedbirleri alır.