tr
Yük Hizmetleri

Eşya İle İlgili Hizmetler

Liman hizmet hudutları içinde işletmeye ait olan veya olmayan rıhtım ve iskelelere yanaşan, şamandıralara bağlayan, mendireğe kıçtankara olan veya açıkta demirleyen gemilere eşyanın yükletilmesi ve boşaltılması hizmetleri ile shifting ve limbo hizmetlerini kapsar.

Yükleme/boşaltma hizmeti

Eşyanın rıhtım, ambarlama yerleri, kara veya deniz vasıtasından alınıp gemi bordasına getirilmesi, gemiye yüklenmesi, gemi ambar veya güvertesine istif edilmesi veya mukabil hizmetleri ile dökme katı ve sıvı eşya için işletmeye veya izin verilmesi halinde iş sahibine ait mekanik vasıta ve tesisler (pnömatik, konveyör, pipeline) ile yapılan hizmetleri ifade eder.

Shifting hizmeti

Bir gemideki eşyanın bu geminin aynı veya yan ambar veya birbirini takip eden güverteleri arasında gemiden indirilmeksizin yerinin değiştirilmesi hizmetlerini ifade eder.

Limbo hizmeti

İki geminin birbirine yanaşarak (aborda) karşılıklı güverte ve ambarları arasında eşyanın bir gemiden boşaltılması ve diğer gemiye yükletilmesi hizmetlerini (gerek işletmeye gerekse iş sahibine ait deniz vasıtası aracılığı ile yapılan yükleme/boşaltma hizmetleri hariç) ifade eder.

Terminal hizmetleri

  • Gemiye yükletilmek üzere terminale alınan eşyanın kara vasıtasından boşaltılması, taşınması, istifi ve yükleneceği gemi bordosuna kadar taşınması,
  • Gemiden boşaltılan eşyanın terminal sahasına taşınması, istifi ve kara vasıtasına yüklenmesi hizmetidir.
  • Manipülasyon hizmetleri
  • Kimyevi maddelerin özelliklerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenen belgeler ve analizlere göre istifi,
  • Kiralanan örtü ve muşambaların iş sahibinin isteği üzerine işletmece örtülmesi,
  • Dökme katı eşyanın ambalajlanması hizmetinin işletmece yapılması veya iş sahibine izin verilmesi,
  • Terminal sahasına alınan eşyanın iş sahibince monte ve demonte edilmesine işletmece müsaade edilmesi hizmetidir.

Ardiye hizmeti

Ardiye hizmeti;

  • Gemi ile gelen eşyada bir konşimento muhteviyatı eşyanın ilk parçasının deniz veya kara vasıtasına veya terminale konulduğu,
  • boşaltma yapan geminin herhangi bir nedenle açığa alınarak boşaltmaya ara verilmesi halinde geminin yeniden rıhtıma yanaşarak boşaltmaya başladığı,
  • kara vasıtaları ile gelen eşyada vasıtanın terminale girdiği,

gün başlar. Eşyanın teslim edildiği gün (dahil) biter.

CANLI HAYVAN VE HAYVAN ÜRÜNLERİ İTHALATINDA LİMAN HİZMETLERİ

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 2013 yılında yayınladığı genelge ile, Bandırma Limanı Gümrüğü, Canlı hayvan ve Hayvan ürünlerinin yurda girişinde kontrol noktası ve ihtisas gümrüğü olarak belirlemiştir.

Bu yönetmelikle, Bölgemize ithal edilen, Canlı hayvan ve ürünleri ilk kontrol noktası olan Limanımızda işlem görerek ithalatları Bandırma Limanı gümrüğü tarafından tescil edilmektedir.

Bölgemizde yerleşik, Kanatlı hayvan üreticileri, Süt ürünü işleyen firmalar, Dondurulmuş Deniz Ürünleri işleyen firmaların tüm ithalatları Limanımız üzerinden gerçekleşmektedir.

Eşyanın ambarlama yerlerine kabulü

Değersiz ve çabuk bozulabilecek eşya:

Değeri ardiye ve diğer hizmet ücretlerini karşılayamayacak durumda olan ve çabuk bozulabilecek eşyalar; hizmet bedelleri peşin ödenmek koşulu ile SUPALAN hizmete tabidir.

Muhafazası özel tertip ve tesis gerektiren eşya:

Soğuk hava depolarında olduğu gibi muhafazası özel tertip ve tesisi gerektiren eşya, işletmenin bu tertip ve tesisleri bulunduğu takdirde ve esas ücret tablosunda gösterilen ücretler uygulanmak koşulu ile alınabilir.

Kaçak ve terk eşya:

Kaçak ve terk eşya ambarlama yerlerine alınmaz. Bunlar gümrük idaresine ait veya işletmece gümrük idaresine kiralanmış, kaçak ve terk eşya ambarlarına alınır. Ambarlama yerlerine alınmış eşyanın sonradan kaçak işlemine tabi tutulması halinde, bu eşyanın kaçak eşya ambarlarına alınıncaya kadarki ardiye ücreti tahsil olunur.

Tehlikeli eşya:

Tehlikeli madde sınıfına giren yüklerin Liman Başkanlığı’nın ve ilgili kamu kuruluşlarının uygun görüşü ve onayları alındıktan sonra limana kabul edilip edilmeyeceği ve uygulanacak tarife işletme tarafından belirlenir.
İşletme tehlikeli eşyanın sınıflarının belirlenmesine yardımcı olacak her türlü belgeyi iş sahibinden istemeye yetkilidir.