tr
Kalite-İSG-Çevre

Çevre Politikası

Çelebi Bandırma Limanı kaynaklarını yönetirken ve faaliyetlerini uygularken çevreye dost ve mümkün olan en ekonomik yolları tercih eder. Limanımız yaşam kalitesini yükseltmeyi; faaliyetsel gelişiminden doğacak her türlü çevre ve sosyal çevre etkilerini en aza indirgeyerek, çevre yönetim performansını sürekli iyileştirerek ve kirleticilerini önlemeye yönelik ölçümler yaparak sağlayacaktır.

Sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için ‘’YEŞİL Liman’’ olma yolunda ilerleyen Limanımızda , her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek amacıyla önlemler almak Çevre Politikamızın ana unsurudur.

Bu doğrultuda “Çevre Yönetim Sistemi” periyodik olarak ve değişen koşullara göre gözden geçirilir ve performans ölçütlerimiz sürekli artırılmaya çalışılır.

Çelebi Uluslararası Bandırma Liman Işletmeciliği A.Ş. olarak limancılık sektöründe çevreye duyarlı bir şirket” olarak çevre politikası ile çalışanların ve müşterilerin yaşam kalitesini koruyucu ve artırıcı bir yaklaşımı kendisine hedef almıştır.

Şirketimiz, faaliyetleri sonucu çevreye verdiği veya verebileceği zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılması için geliştirilen bir çevre yönetim sistemine sahiptir. Şirketimiz çevre yönetim sistemi, hizmetin tasarlanıp, müşteriye sunulmasına kadar geçen her aşamada çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli kontroller altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini ve çevre performansının sürekli geliştirilmesi ‘yeşil liman’ olmayı hedefler.

Çevre Yönetim Sistemi IS0 14001 kapsamında ve Çevre Şehirclik Bakanlığı yasaları doğrultusunda;

 • Atıkları minimize etmeyi ve yasal düzenlemelere uyum sağlamayı amaçlayan programları yöneteceğimizi,
 • Kaynak kullanımlarını minimize etmeyi amaçlayan programları yöneteceğimizi
 • Daha çevre dostu hizmet üretimini hedefleyen çabaları koordine edeceğimizi Şirket olarak taahhüt etmekteyiz.

Çelebi, insanların yaşamlarını iyi bir düzeyde sürdürebilmeleri için gereksinim duydukları doğal kaynakları yenilenebilir şekilde kullanmaları gerekliliğinin ve sorumluluğunun bilinciyle, doğal kaynakların optimum kullanımı ve çevre kirliliğinin minimize edilmesi adına çalışmaları yapmaktadır.

Bu çalışmalar arasında;

 • Her yıl düzenli olarak, akredite bir kuruluşa liman sahasında akustik gürültü ölçümleri, toz ölçümleri analizlerini yaptırmak,
 • İçme suyu olarak kullanılan suyu arıtmak ve su numuneleri üzerinde periyodik analizler yaptırmak,
 • Doğal kaynakların etkin kullanımı için Şirket bünyesinde yapılan atık sınıflandırmasıyla, geri dönüşebilen (kağıt, plastik vb.) unsurları düzenli olarak toplamak, su ve elektrik sarfiyatını azaltmak için bazı istasyonlarda fotosel sistemlerini kullanmak,
 • Teknik atölyelerde ortaya çıkan atık yağları (hidrolik yağ vb.), atık yakma tesislerine göndermek,
 • Faaliyetler sonucunda çıkan tehlikeli atıkları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisanslı kuruluşlara göndermek,
 • Emisyon kaynağı oluşturmayan ekipmanları kullanmak (bataryalı forklift vb.) bulunmaktadır.

Limanımızın iş birimlerinden çıkan atıklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilen kuruluşlara bertaraf / geri kazanma amacıyla teslim edilmektedir. Her yıl çevre performansının değerlendirilmesi amacıyla atık envanteri hesaplanmaktadır.

Çelebi Bandırma Limanı olarak yeni ekipman alımlarında Avrupa Birliği çevre normlarına uyumlu ekipman satın almakta, AB’nin emisyon, gürültü ve çevre kirliliğini önleme standartlarına tümüyle uyulmaktadır.

Çevre Dostu Hizmet Üretimi

Çelebi Bandırma Uluslararası Limanı İşletmeciliği A.Ş. olarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİ’nin alınması için çalışmalar başlatılmış olup; akustik gürültü, emisyon, atık su deşarjı ve atık kabul tesisi onayı almayı hedeflemekteyiz.

Ayrıca; T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan Gats (Gemi Takip Sistemi) Genelgesinin ile Mavi Kart (Balıkçı Barınakları ve Balıkçılar) ‘ın atık sularının atık kabul tesisileri tarafından alınması hakkındaki genelgenin birleştirildiğini GATS takip sisteminden takip edileceğini Mavi Kart : projesi kapsamında öneri sunarak yönetmeliğin çıkartılmasında uygulayacı olarak aksaklıkların azaltılmasında Çelebi bandırma Liman İşletmeciliği AŞ olarak desteklenmiştir.

Hedeflerimiz

 • Çevre Politikamızın tüm çalışanlarımız, müşterilerimiz ve etkileşimde olduğumuz tüm üçüncü şahıslar tarafından bilinmesini sağlamak,
 • Çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uymak,
 • Liman faaliyeti esnasında çevresel etkileri dikkate alarak kirliliği kaynağında önlenmeye çalışmak,
 • Elektrik, yakıt ve su tüketimlerini takip ederek azaltıcı tedbirler almak ve her yıl hedefler belirleyerek sürdürülebilir gelişme sağlamak,
 • Faaliyetlerimiz sırasında oluşan katı, sıvı ve toz atıklarımızı azaltıcı önlemler almak, tekrar kullanım veya geri kazanım imkanları uygulamaya çalışmak,
 • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları en az düzeye indirmek amacıyla önceden modellemeler ve tatbikatlar yapmak,
 • Gemiler kaynaklı atıkların toplanıp, kazanılabilir enerji kaynağına dönüştürülmesi, geri dönüşüm ve doğru bertaraf yöntemleri ile çevreye olan zararlarını en aza indirmek,
 • Çalışanlarımızın çevre bilincini ve bireysel sorumluluklarını artırmak amacıyla eğitimler vermek,
 • Müşterilerimiz, çalışanlarımız, komşularımız, kamu çıkarlarını gözeten sivil toplum kuruluşları ve bizimle birlikte çalışanlar ile fikir alış verişinde bulunmak, onları dinlemek ve taleplerine samimi cevaplar vermek.